David Simcha - David Simcha

Sale price $21.00


Hard Copy
1 - Gila Rina (04:01)
:
:
2 - Ushavtem (03:31)
:
:
3 - Elokay (06:39)
:
:
4 - Devai (04:02)
:
:
5 - Machnisei (05:41)
:
:
6 - Al Pi Hashem (05:27)
:
:
7 - Ki Malachav (04:51)
:
:
8 - Ribono Shel Olam (05:26)
:
:
9 - Hein Goalty (03:33)
:
:
10 - Boe Kala (05:56)
:
:
11 - Hoshienu (05:20)
:
:
12 - Geula Shleima (04:00)
:
:
Physical CD