Harav Shloime Taussig - Mikan V'eilach

Sale price $23.00


Hard Copy
1 - Hoidi Lashem (4:03)
:
:
2 - Likras Shabbos (5:04)
:
:
3 - Mai Dehava (5:04)
:
:
4 - Adir Oyoim (5:54)
:
:
5 - Kadsheini (4:14)
:
:
6 - Mamme (6:45)
:
:
7 - Nigun Hashluchim - Chabad (4:39)
:
:
8 - Beshira U'vezimra (7:01)
:
:
9 - Kol Hamesameach (4:18)
:
:
10 - Yedid Nefesh (8:46)
:
:
11 - Besoiros Toivos (5:22)
:
:
12 - Tatte - Rebbe (5:43)
:
:
Physical CD