Meir Halevi Eshel - Jewish Soul Guitar 6

Sale price $21.00


Hard Copy
1 - Menucha VeSimcha (06:28)
:
:
2 - Nigun Sameach (03:33)
:
:
3 - Hisbaati (06:01)
:
:
4 - Sunrise Sunset (03:25)
:
:
5 - Vezakeini Legadel Banim (05:29)
:
:
6 - Vehashev (04:04)
:
:
7 - Anim Zemirot (05:59)
:
:
8 - Shomrim Hafked (02:43)
:
:
9 - Keil Adon (04:52)
:
:
10 - Venisgav Hashem (02:55)
:
:
11 - Nigun LeShabbat VeYom Tov (05:29)
:
:
12 - Ana Hashem (03:59)
:
:
Physical CD