Meir Halevi Eshel - Jewish Soul Violin 1

Sale price $21.00


Hard Copy
1 - Vehi Sheamdah (5:19)
:
:
2 - Shifchi Kamaim (5:43)
:
:
3 - Anavim (4:59)
:
:
4 - Haben Yakir Li (4:56)
:
:
5 - Mi Adir (5:41)
:
:
6 - Yedid Nefesh (3:53)
:
:
7 - Hup Kazak (4:59)
:
:
8 - Aderaba (5:42)
:
:
9 - Ki Vo Moed (3:44)
:
:
10 - Eshet Chayil (3:53)
:
:
11 - Sim Shalom (5:04)
:
:
12 - Tanya (5:11)
:
:
Physical CD