Yerachmiel Begun and The Miami Boys Choir - Mi L'Hashem Eilai

Sale price $2.00


Hard Copy
1 - Shma Yisroel (5:36)
:
:
2 - Me Lahashem Ailai (6:42)
:
:
3 - Yosis (6:29)
:
:
4 - Vtahair (5:26)
:
:
5 - Ashrai (5:01)
:
:
6 - Torah Tavlin (7:05)
:
:
7 - Oh Hashem (5:33)
:
:
8 - Hatov (4:57)
:
:
9 - Melech (4:35)
:
:
10 - Ki Lecha (6:43)
:
:
11 - Ad Musai (4:07)
:
:
12 - Hebrew Version - Me Lahashem Ailai (6:40)
:
:
Physical CD