Pittsburg - Emes Ashrei Ish - Vol 11

Sale price $23.00


Hard Copy
1 - Ruchash Libi (5:30)
:
:
2 - Hinei Yamim Baim (5:21)
:
:
3 - Utza Eitzah (5:12)
:
:
4 - Ata Hashem (6:31)
:
:
5 - Emes (5:33)
:
:
6 - Uraei Banim (3:01)
:
:
7 - V'nisa Bracha (5:39)
:
:
8 - Hashabat (4:07)
:
:
9 - Keili Ata (5:09)
:
:
10 - Hodu - Hadudaim (6:06)
:
:
11 - Ki Lo Yitosh (5:36)
:
:
12 - Ata Hu (3:46)
:
:
13 - Achat Shualti (6:25)
:
:
14 - Shabatot (2:36)
:
:
Physical CD