Shalsheles - Volume 1

Sale price $21.00
Sold out


Hard Copy
1 - Mi Haish (5:37)
:
:
2 - Ekrah (6:55)
:
:
3 - Yodu (4:41)
:
:
4 - Hakshiva (7:50)
:
:
5 - Kivisi (6:14)
:
:
6 - Habotchim (4:38)
:
:
7 - Esa Einai (7:22)
:
:
8 - Asher Bara (4:54)
:
:
9 - Ma Tovu (5:59)
:
:
10 - Ki Nicham (6:21)
:
:
Physical CD