Shimon Mashali - Simchat Olam

Sale price $21.00


Hard Copy
1 - Eftach Pi (07:27)
:
:
2 - Yehi Shalom (10:01)
:
:
3 - E-li Ka E-li (07:50)
:
:
4 - Zehu Alai (10:30)
:
:
5 - L'David Shiur U'Mizmor (09:52)
:
:
6 - Bar Yochai (05:35)
:
:
7 - Yismach Hatanim (07:38)
:
:
8 - Mul Ai-Ly (10:47)
:
:
9 - Goel Yavoh (05:30)
:
:
10 - Semach B'nee (08:22)
:
:
11 - Yachid E-L Dagul (06:46)
:
:
12 - E-L Galil (05:03)
:
:
Physical CD