Avishai Eshel - Hashem Echad

Sale price $2.99 USD
3 reviews

Hard Copy
Sampler
:
:
1 - Hazman Sh'nishar (3:48)
:
:
2 - Elokim Gadol (4:03)
:
:
3 - Hashem Echad (3:21)
:
:
4 - Yom Rodef Yom (3:34)
:
:
5 - Biela Biela (3:27)
:
:
6 - Rebono Shel Olam (4:37)
:
:
7 - Ki Ata Kol Chayai (3:47)
:
:
8 - Ze Rak Milmalah (3:43)
:
:
9 - Boee Kalah (4:23)
:
:
10 - Achshav Sameach (3:45)
:
:
11 - Nigunei Guitara (3:20)
:
:
12 - Odeni Yeled (3:38)
:
:
13 - Rak Rotzim Lirkod (3:05)
:
:
14 - Gayus V'shafel (3:58)
:
:
15 - Michtav L'aba (4:59)
:
:
16 - Ahavat Chinam (3:23)
:
:
17 - Elokei Al T'azveni (5:47)
:
:
18 - Machrozet Beketzev Habazoki (7:42)
:
:
Physical CD