Danial Waldman - Bimakom Torah

Sale price$14.99 USD


Hard Copy
1 - Bimakom Torah (6:32)
:
:
2 - Bashalom (4:54)
:
:
3 - Veatoh Yisroel (7:27)
:
:
4 - Visashlim (5:59)
:
:
5 - Ein Anachnu (6:04)
:
:
6 - Shiru Lo (4:22)
:
:
7 - Shaavas Aniyim (5:54)
:
:
8 - Ki Lecho (4:57)
:
:
9 - Lemaan Achai (7:07)
:
:
10 - Ufeduyei (5:04)
:
:
11 - Danielwaldman_bimkomtorah_11 (4:02)
:
:
Physical CD