Boruch Sholom - Neshama Dance

Sale price $9.99 USD
3 Reviews

Hard Copy
1 - Zechor (2:36)
:
:
2 - Shakul (1:49)
:
:
3 - Ma Shehaya (2:00)
:
:
4 - Efshar Le'taken (1:12)
:
:
5 - Hisnari (1:51)
:
:
6 - V'yazor (2:10)
:
:
7 - Ashreinu (2:22)
:
:
8 - Hatoiv (2:14)
:
:
9 - Lo Yemalet (2:06)
:
:
10 - Shuva (3:01)
:
:
11 - Bishvili (2:22)
:
:
12 - Rachamuneh (1:19)
:
:
13 - Poseach (1:46)
:
:
14 - Melayim Ziv (2:22)
:
:
15 - Yoimum (1:30)
:
:
16 - Pinai Eilai (4:08)
:
:
17 - King - ft Mendy Worch (3:39)
:
:
Physical CD