Baruch Levine - Chasan Hatorah

Sale price $11.99 USD


Digital Album
1 - Chosson Hatorah (5:12)
:
:
2 - Haneshama (5:59)
:
:
3 - Sholom (3:27)
:
:
4 - Ki Hu Al Yamim (6:36)
:
:
5 - Anim Zemiros (5:04)
:
:
6 - Veheivai Yodea (5:26)
:
:
7 - Val Da (4:28)
:
:
8 - Kol Haberuim (3:55)
:
:
9 - Samchem (5:21)
:
:
10 - Kishoit (4:12)
:
:
11 - Baruch Levine Classics (9:40)
:
:
Download Entire Album