Amosi Dikan - Chupah Classics 1

Sale priceFree


2 - Ko Amar (4:39)
1 - Chessed Vemet (4:32)
:
:
2 - Ko Amar (4:39)
:
:
3 - Al Capav Yavi (4:29)
:
:
4 - Padah Beshalom (4:19)
:
:
5 - Racheim Bechasdecha (4:44)
:
:
6 - Mo Oshiv (5:12)
:
:
7 - Hamalach (5:31)
:
:
8 - Ana Hashem (4:30)
:
:
9 - Yedid Nefesh (2:39)
:
:
10 - Vahaviosim (4:52)
:
:
Play Single Track