Jo Amar - Golden Hits

Sale priceFree


9 - Ze Haelem (3:24)
1 - Barcelona (3:42)
:
:
2 - Shir Hashikor (3:03)
:
:
3 - Tzur Mishelo (3:33)
:
:
4 - Hayafa Banashim (5:51)
:
:
5 - Havatselet Hasharon (2:04)
:
:
6 - Hareni Shar (3:02)
:
:
7 - Blady (2:27)
:
:
8 - Haasir (2:35)
:
:
9 - Ze Haelem (3:24)
:
:
10 - Kohav Zoreach (3:30)
:
:
11 - Hahavat Hadasa (2:30)
:
:
12 - Haalma Uben Hahail (2:49)
:
:
13 - Yismach Moishe (1:34)
:
:
14 - Shalom Leben Dodi (3:11)
:
:
15 - Kochavi Shaka (3:29)
:
:
16 - Saper Li (3:28)
:
:
Play Single Track