Yonason Schwartz - Gut Shabbos

Sale price$9.99 USD


Digital Album
1 - Mi Shetorach (4:05)
:
:
2 - Gut Shabbos (6:45)
:
:
3 - Shalom Aleichem (4:54)
:
:
4 - Eishes Chayil (6:43)
:
:
5 - Ner Neshama (6:36)
:
:
6 - March (4:14)
:
:
7 - Menucha Vesimcha (5:07)
:
:
8 - 39 Melachos (5:58)
:
:
9 - Yom Shabbos Kodesh (8:54)
:
:
10 - Puro Shomeres Shabbos (4:14)
:
:
Download Entire Album