Meir Halevi Eshel - Jewish Soul Violin 2

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Ki Hirbeisa (05:04)
:
:
2 - U'Vi'Yerushalyim Tenuchamu (05:51)
:
:
3 - Seie Saviv (05:19)
:
:
4 - Kanar Al Hagag (02:59)
:
:
5 - Veha'air Eineinu (04:56)
:
:
6 - Ko Amar Hashem (05:10)
:
:
7 - Ufaratzta (02:56)
:
:
8 - Ve'eineinu Tir'enah (04:56)
:
:
9 - Nigun Neshamah (03:39)
:
:
10 - Vechulam Mekablim (04:28)
:
:
11 - Keil Hahodaot (03:32)
:
:
12 - Ken Bakodesh (02:40)
:
:
Physical CD