Gad Elbaz - Kimat Shaket

Sale priceFree


4 - Achot Ketana (5:34)
1 - Tefillah (4:18)
:
:
2 - Hayeled Shebikashtee (3:42)
:
:
3 - Amen (4:15)
:
:
4 - Achot Ketana (5:34)
:
:
5 - Haam Mechapess Manoach (3:34)
:
:
6 - Hanitzutz Becha (4:35)
:
:
7 - Tefillat Av (3:38)
:
:
8 - Asur (4:13)
:
:
9 - Keshehalev Bocheh (4:35)
:
:
10 - Pinah Shekeitah (3:03)
:
:
11 - Shir Mehalev (3:23)
:
:
12 - Amen Intro (1:16)
:
:
13 - Imah (3:59)
:
:
14 - Tugat Halev (4:22)
:
:
15 - Zemanim Metukim (5:28)
:
:
Play Single Track