Kol Achai - Kol Achai 2

Sale price$0.00 USD


2 - Hashkifah (4:33)
1 - Baruch Haba (4:27)
:
:
2 - Hashkifah (4:33)
:
:
3 - Yonah (5:00)
:
:
4 - Hodu Lashem (5:27)
:
:
5 - Esa Einai (5:41)
:
:
6 - Hisoreri (4:38)
:
:
7 - Anim Zemiros (4:47)
:
:
8 - Ein Kitzva (4:01)
:
:
9 - Vearastich Li (4:56)
:
:
10 - Ivru (5:04)
:
:
Play Single Track