Various - Lesayiem

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Vaamoloi Batorah (5:50)
:
:
2 - Lesiyum (9:08)
:
:
3 - Shezos Hatorah (4:58)
:
:
4 - Torah Hakedosha (7:30)
:
:
5 - Gedola Torah (4:49)
:
:
6 - Vetoiroscha Shasuai (8:32)
:
:
7 - Torah Tziva (4:34)
:
:
8 - In Beis Hamidrash Tzi Gein (5:08)
:
:
9 - Lo Yazov (4:42)
:
:
10 - Neshama (7:52)
:
:
11 - Mo Ohavti Soirosecho (3:26)
:
:
Physical CD