Itzik Orlev - Maagalim

Sale price$0.00 USD
1 review

1 - Chasidishe Fish (4:07)
1 - Chasidishe Fish (4:07)
:
:
2 - Birchas Habonim (3:49)
:
:
3 - Kol Birchoin (4:15)
:
:
4 - Gut Shabbos (4:13)
:
:
5 - Lichvod Shabbos (4:18)
:
:
6 - Shalom Aleichem (3:28)
:
:
7 - Eishes Chayil (4:37)
:
:
8 - Shabbos Macholim (4:11)
:
:
9 - Chofetz Chayim (4:42)
:
:
10 - Shabbos Hi Milizok (3:17)
:
:
11 - Ekod (4:56)
:
:
Play Single Track