Sheves Achim - Sheves Achim

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Vehu Kechoson (4:51)
:
:
2 - Ashreinu (4:21)
:
:
3 - Avraham Yagel (5:23)
:
:
4 - Ten Kavod (4:03)
:
:
5 - Mi Haish (6:30)
:
:
6 - Modim (6:14)
:
:
7 - Yehi Shalom (4:45)
:
:
8 - Mizmor Shir (5:34)
:
:
9 - Loi Lanu (3:27)
:
:
10 - Superman (4:15)
:
:
11 - Ogil (4:56)
:
:
Physical CD