Sheves Chaverim - Sheves Chaverim

Sale price $14.99 USD
4 reviews

Hard Copy
1 - Im Hashem (4:09)
:
:
2 - Ki Ailecha (4:57)
:
:
3 - Mi Sheana (6:11)
:
:
4 - Hashem Loves You (4:12)
:
:
5 - Yehi Chevod (6:20)
:
:
6 - Tisgadal (4:46)
:
:
7 - Borei (4:36)
:
:
8 - Al Tira (4:51)
:
:
9 - Shaarei Shamayim (4:21)
:
:
10 - Shema Hashem (6:08)
:
:
11 - Finally Here (5:30)
:
:
12 - Sof Davar (5:10)
:
:
13 - Bonus Track (0:58)
:
:
Physical CD