Shloime Taussig - Shloime Taussig - Modim Anachnu

Sale price $2.99 USD


Hard Copy
1 - Al Tira (3:31)
:
:
2 - Modim Anachnu (5:37)
:
:
3 - Yehi Yehi (5:28)
:
:
4 - Hareini Mezaman (5:10)
:
:
5 - Vhaboitchim (3:30)
:
:
6 - Hashem Elokai (6:11)
:
:
7 - Ki Hamulchus (3:20)
:
:
8 - Harachaman (4:58)
:
:
9 - Mi Shemamin (4:45)
:
:
10 - Ki Atah (6:00)
:
:
11 - Keili Ata (4:15)
:
:
12 - Vhaer (4:27)
:
:
13 - Shabbos (5:57)
:
:
Physical CD