Shuky Sadon - Yamim Baim

Sale price $15.99 USD
9 reviews

Hard Copy
1 - Kol Mitzalot (3:35)
:
:
2 - Keayal (3:57)
:
:
3 - Yamim Baim (4:05)
:
:
4 - Libi (4:48)
:
:
5 - Zikaron Yashan (3:36)
:
:
6 - Hakol Milemala (3:36)
:
:
7 - Rak Haer Panecha (3:35)
:
:
8 - Ten Chiyuch (3:22)
:
:
9 - Lo Nora (3:43)
:
:
10 - Hu Hakol (2:55)
:
:
Physical CD