Dudu Fisher - The Malavsky Family Songs

Sale price$0.00 USD
1 review

1 - Kevodo (4:10)
1 - Kevodo (4:10)
:
:
2 - Eitz Chaim (3:43)
:
:
3 - Mikimi (5:17)
:
:
4 - Vechol Maaminim (3:12)
:
:
5 - Shema Yisroel (6:38)
:
:
6 - Veatem Hadeveikim (3:16)
:
:
7 - Shalom Aleichem (4:05)
:
:
8 - Haben Yakir Li (5:59)
:
:
9 - Mi Shebeirach (6:28)
:
:
10 - Yismechu (5:16)
:
:
11 - Unesane Tokef (7:59)
:
:
12 - Veaf Hu Hoyo Mischaven (3:56)
:
:
13 - Yosef Hashem Aleichem (6:27)
:
:
Play Single Track