Sam Glaser - The Songs We Sing

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Leyv Tahor (7:30)
:
:
2 - Adon Olam (3:56)
:
:
3 - Lmaan Achai (4:33)
:
:
4 - Eyshet Chayil (3:06)
:
:
5 - Shalom Aleichem (3:22)
:
:
6 - Erev Shel Shoshanim (4:53)
:
:
7 - Kol Haolam Kulo (7:35)
:
:
8 - Bashana Habaah (3:34)
:
:
9 - Yerushalayim Shel Zahav (4:29)
:
:
10 - Dodi Li/miserlu (5:30)
:
:
11 - Ydid Nefesh (4:41)
:
:
12 - Bilvavi (4:46)
:
:
13 - Oifn Pripitshik/belz/tumbalalaika (3:45)
:
:
14 - Eitz Chaim He (7:34)
:
:
Physical CD