Regesh - Volume 8 - Torah

Sale priceFree


9 - Shma Koleinu (5:51)
1 - Nigun (4:08)
:
:
2 - Torah (8:22)
:
:
3 - Hatov (3:37)
:
:
4 - Vaani Kirvas (6:35)
:
:
5 - Ki Vcha (4:01)
:
:
6 - Ana Hashem (8:20)
:
:
7 - Al Yad (3:21)
:
:
8 - Vyeidah (4:59)
:
:
9 - Shma Koleinu (5:51)
:
:
10 - Nigun Reprise (3:37)
:
:
Play Single Track