Yehuda Green - Neshameleh

Sale price $15.99 USD


Hard Copy
1 - Yehuda’s Nigun (4:43)
:
:
2 - Neshamele (6:29)
:
:
3 - Mashiach (4:14)
:
:
4 - Shema Koleinu (6:06)
:
:
5 - Chizuk Nigun (4:38)
:
:
6 - Am Mikadishei (4:00)
:
:
7 - Rachel Eimanu (6:39)
:
:
8 - Shtetel Nigun (5:53)
:
:
9 - Aneinu Avinu (6:25)
:
:
10 - V’hei Shehamda (4:20)
:
:
11 - Vehu Yashmienu (5:31)
:
:
12 - V’enhapoch Hu (4:13)
:
:
13 - Kel Shomreinu (5:53)
:
:
Physical CD