Zimriah Orch - Zimriah Orchestra: Songs of Yossi Green

Sale price$11.99 USD


Digital Album
1 - Medley 1: Vkoraiv, Emes, Shahashalom (04:32)
:
:
2 - Medley 2: No Jew, Forever One, Time is Now (04:55)
:
:
3 - Medley 3: Veyananu, Ilu Fiinu, Boruch Hu, Yehey Ravoh, Vhe Haschodesh (03:27)
:
:
4 - Medley 4: Al Eileh, Kol Bromah (05:08)
:
:
5 - Medley 5: Vhoer, Shoshanas Yaakoc, mshoich (04:48)
:
:
6 - Medley 6: Letter to Moshiach, Henay Yomim Boim (03:07)
:
:
7 - Medley 7: Utzu Eita, Vamartem, Ki Shemesh, Henay Matov (04:31)
:
:
8 - Medley 8: Meloch, Krachem, Ki Visimcha, Sameach (03:02)
:
:
9 - Medley 9: Ona Melech, Tzomoh, Ko Rubin (04:27)
:
:
10 - Medley 10: Koraiv, Zachreinu, Ki Nicham (04:34)
:
:
Download Entire Album