Shalsheles - Volume 5

Sale price $14.99 USD


Hard Copy
1 - Baruch Haba (4:18)
:
:
2 - Poseach (6:05)
:
:
3 - Ashrei Ish (5:21)
:
:
4 - Ki Er’eh (5:33)
:
:
5 - Mi Chamocha (4:03)
:
:
6 - Ki Tov (3:34)
:
:
7 - Shalom Rav (5:14)
:
:
8 - Hinei Anochi (4:52)
:
:
9 - Mehaira (5:33)
:
:
10 - Mi She’asah (6:40)
:
:
11 - Generations (6:02)
:
:
Physical CD